Skip to main content

Rejsebetingelser

BETINGELSER FOR KØB AF ENKELTYDELSER

Opdateret 01-04-2023

Når du alene køber en enkeltydelse, eksempelvis flybillet eller hotelovernatning, er du ikke dækket af Lov om Pakkerejser. NILLES Rejser optræder udelukkende som formidler for det/de pågældende flyselskaber eller hotel og modtager alene betaling for købte flybilletter/hotel på vegne af flyselskab/ hotel. Flyselskab/hotel er din aftalepart, og de er ansvarlige for ydelsens korrekte gennemførelse. Flyselskabets/hotellets betingelser regulerer aftaleforholdet og for gældende betingelser henvises til flyselskabets/hotellets hjemmeside. Da NILLES Rejser A/S alene er formidler af ydelsen, er bureauet som følge heraf ikke ansvarlig for flyselskabets/hotellets konkurs samt for forsinkelser, aflysninger eller andre mangler ved de købte enkeltydelser i forbindelse med den indgåede aftale mellem dig og flyselskab/hotel. Krydstogt er pr definition en pakkerejse, da det både inkluderer transport, mad, oplevelser m.m. Således er krydstogt kunder altid dækket af pakkerejseloven.

ALMINDELIGE REJSEBETINGELSER FOR PAKKEREJSER

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem NILLES Rejser A/S (i det følgende NILLES Rejser) og dig, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

1 AFTALEINDGÅELSE
1.1 INDGÅELSEN
Aftalen er bindende, når du skriftligt har accepteret tilbud på rejsens indhold og pris samt accepteret nærværende og/eller øvrige oplyste vilkår for rejsen. Indbetaling af depositum eller rejsens fulde pris betragtes ligeledes som accept af tilbud.

1.2 REJSEDOKUMENTER
NILLES Rejser fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse relevante rejsedokumenter (eksempelvis et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan).

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem dig og NILLES Rejser, herunder - men ikke begrænset til - ændringer i pakkerejsen, foregår til den postadresse eller e-mailadresse, som du har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Hvis du ikke modtager rejsedokumenterne indenfor 5 arbejdsdage efter aftalens indgåelse, skal du straks kontakte NILLES Rejser. Såfremt du har opgivet en e-mailadresse, skal du forinden tjekke
spam-filtret.

Du er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at NILLES Rejser kan kontakte dig både før og under rejsen. Du har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og evt. ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 5.3.). Du skal straks reagere over for NILLES Rejser, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

2 PRIS OG BETALING
2.1 PRIS
Rejsens samlede pris fremgår af din faktura, hvilket indebærer, medmindre andet fremgår, at fakturaen omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, som du har købt hos NILLES Rejser. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos dig, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entréer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

2.2 BETALING
Misligholder du din del af aftalen for så vidt angår betaling, har NILLES Rejser ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har NILLES Rejser ret til betaling af det beløb, som du ville miste efter reglerne i afsnit 7.2., såfremt du valgte at afbestille rejsen på dagen for den manglende betaling.

2.3 DEPOSITUM
I forbindelse med din accept af tilbud betales – medmindre andet er anført på faktura – et depositum på minimum 20 % af rejsens samlede pris. På enkelte rejser kan der være forhøjet depositum, hvilket i givet fald vil fremgå af faktura. Sker aftaleindgåelsen mindre end 65 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved accept af tilbuddet. For busrejser gælder dog, at sker aftaleindgåelsen mindre end 45 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved accept af tilbuddet. Valgt afbestillingsforsikring indbetales sammen med depositum. Se i øvrigt afsnit 7.2 for afbestillingsvilkår.

2.4 SLUTBETALING
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 65 dage før afrejsedagen, medmindre andet er anført på fakturaen. For busrejser gælder dog, at restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 45 dage før afrejsedagen Bemærk: Ifølge Hvidvaskloven må NILLES Rejser ikke modtage kontantbeløb på over 14.999 kr. Overstiger rejsens pris dette beløb, er det muligt at betale 14.999 kr. kontant og resten ved bankoverførsel eller med kreditkort. Gavekort købt kontant sidestilles med en kontant betaling.

3 TILSLUTNINGSREJSER
NILLES Rejser er alene ansvarlig for en tilslutningsrejse, hvis denne er markedsført/tilkøbt sammen med hovedarrangementet som en del af pakkerejsen. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af dig fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes.

4 AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING
NILLES Rejser anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring, der dækker dine udgifter, såfremt du må opsige aftalen grundet akut sygdom eller tilskadekomst hos dig selv eller et nært familiemedlem. En afbestillingsforsikring skal altid tegnes ved aftalens indgåelse og dækker frem til afrejsetidspunktet. Undlader du at tegne en afbestillingsforsikring – eller afbestilles rejsen af årsager forsikringen ikke dækker, gælder NILLES Rejsers afbestillingsvilkår i kraft jf. afsnit 7.2.

NILLES Rejser oplyser om muligheden for, eller forpligtelsen til, at tegne en rejseforsikring. Uden rejseforsikring afholder du selv omkostninger under rejsen i tilfælde af ulykke, sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport m.v. Har du en kronisk eller kendt lidelse, bør du søge om en forhåndsvurdering hos forsikringsselskabet for at være garanteret dækning på rejsen. Se evt.
https://www.gouda.dk/ipid/goudadk/DKPANNU

NILLES Rejser er optaget i Finanstilsynets offentlige register over virksomheder, der opfylder
betingelserne for registrering til at udøve accessorisk forsikringsformidling. Ønsker du at klage over NILLES Rejser som forsikringsformidler, skal din klage rettes til skadeforsikringsselskabet, som sælger forsikringsprodukterne.

NILLES Rejser er formidler af forsikringsprodukter og modtager provision heraf fra forsikringsselskabet: Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV. Forsikringsselskabet er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Via følgende link til Goudas produktark - https://www.gouda.dk/produktark# - kan du få overblik over dækningerne på Goudas forsikringer. Produktarkene er udarbejdet i forbindelse med EU’s direktiv om distribution af forsikring (IDD), og følger direktivets krav om standardisering for dokumenter med information om forsikring (IPID).

5 DEN REJSENDES GENERELLE PLIGTER
5.1 PAS, VISUM OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORMALITETER (BL.A. VACCINATIONER)
Du skal være i besiddelse af, og medbringe på rejsen, et gyldigt pas samt de for rejsens gennemførelse
nødvendige dokumenter, eksempelvis visa og bevis for påkrævede vaccinationer st. Selv om Danmark er med i Schengen-samarbejdet, skal alle rejsende altid medbringe gyldigt pas. For at passet er gyldigt, skal alle sider være tydelige og passet skal have plads til nye stempler. Du skal have et pas med minimum 6 måneder gyldighed ved rejsens afslutning.

NILLES Rejser oplyser dig om de til rejsen nødvendige indrejsekrav (f.eks. pas-, visum- og vaccinationskrav). Rejsebureauet kan alene oplyse om de krav, der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse. Du skal være opmærksom på, at der kan gælde andre indrejsekrav på dit afrejsetidspunkt end hvad det var gældende, da du købte rejsen. I forbindelse med visa, skal du desuden være opmærksom på, at behandlingstiden for visumansøgninger varierer fra land til land, og du opfordres til altid at ansøge om visum i god tid inden afrejse. Det er dit eget ansvar at sørge for, at pas lever op til gældende regler.
Vær opmærksom på, at passet skal være i god stand inden afrejse. Passet må ikke være beskadiget med eksempelvis vand, rifter, iturevne overflader fra bagagetags og lignende. Der må heller ikke mangle sider, ligesom der ikke må være skrevet eller rettet i passet. I visse tilfælde kan du blive nægtet check-in af flyselskabet og indrejse af myndighederne ved destinationen, såfremt de vurderer, at passet ikke er i god stand, og hele rejsen er som udgangspunkt mistet. NILLES Rejsers oplysninger om pas- og visumkrav tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har du ikke dansk pas, eller har du dobbelt statsborgerskab, skal du gøre NILLES Rejser opmærksom herpå, således at du kan få korrekt rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng www.um.dk og www.ssi.dk.

NILLES Rejser oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter såsom vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. NILLES Rejser kan ikke gøres ansvarlig, hvis der efter aftalens indgåelse indføres særlige sygdoms-relaterede indrejsekrav før eller under rejsen eller restriktioner på destinationen (f.eks. krav om afstand, mundbind m.m., men ikke begrænset hertil). Du har i disse tilfælde ikke ret til kompensation, at hæve købet eller afbestille gebyrfrit. Ønsker du i sådanne situationer ikke at gennemføre rejsen, vil det være de almindelige afbestillingsvilkår, se afsnit 7.2, der er gældende. Du kan kontakte NILLES Rejser for yderligere information om disse regler. Medbringer du medicin indeholdende euforiserende stoffer, er du selv ansvarlig for at kunne dokumentere behovet for dette. Kontakt venligst egen læge for udarbejdelse af dokumentation. Find øvrige informationer på https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/medicin-paa-rejsen/

Består deltagerne på din rejse af mindreårige uden ledsagelse af egne forældre/egen værge, skal du kontakte rejselandets ambassade/konsulat. Du skal ligeledes være opmærksom på, at der gælder særlige regler, såfremt dine børn kun rejser med den ene af deres forældre. Du kan finde yderligere information om reglerne for at rejse med børn på denne hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/boern-unge-paa-rejse/

Du er også velkommen til at kontakte NILLES Rejser for yderligere information om disse regler.

5.2 BEVÆGELSESHÆMMEDE PERSONER
NILLES Rejsers rejseudbud tager generelt udgangspunkt i, at man er selvhjulpen eller rejser med en hjælper, såfremt dette er påkrævet. Dvs. at man er almindeligt gående, kan komme ubesværet ind/ud af transportmidler, bære egen bagage samt klare trapper.

Det er derfor vigtigt, at du forud for bestilling af din rejse giver NILLES Rejser alle nødvendige og relevante oplysninger om dine særlige behov, som kan have betydning for rejsens egnethed for dig. Det kan for et eksempel være sygdomsforhold, graviditet, nedsat syn eller hvis du er dårligt gående, sidder i kørestol eller på anden måde er bevægelseshæmmet. Det er en forudsætning, at du oplyser om sådanne behov for, at rejsekonsulenten kan vejlede dig nærmere om din rejse, og oplyse hvorvidt hele eller dele af denne vil være egnet for dig, herunder om du vil få det fulde udbytte af rejsen. Ved grupperejser/udflugter med andre må man have forståelse for, at resten af gruppen ikke kan forsinkes, og du således må acceptere at afstå fra visse oplevelser.

Medbringer du rollator eller kørestol, skal det aftales på forhånd ved rejsens bestilling, således at rejsekonsulenten kan skrive det ind på rejsebeviset til orientering for hotel og transport.

5.3 NAVNE PÅ REJSEDOKUMENTER
Du er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dine rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af rejsedeltagernes pas. Der er plads til et begrænset antal tegn på en flybillet, hvorfor der ofte ikke vil være plads til mellemnavne, disse kan derfor være forkortet, eller helt undladt. Bliver du opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal du straks meddele dette til NILLES Rejser, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på dine forhold, skal udgifter forbundet hermed afholdes af dig. Hvis ændringer ikke er muligt, kan du ikke holde NILLES Rejser ansvarlig herfor.

5.4 RETTIDIGT FREMMØDE
I de tilfælde, hvor du ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal du rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis du ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal du kontakte NILLES Rejser. Ved din manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller NILLES Rejser, vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og du vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen herfor refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i korrekt rækkefølge. Hvis du ikke anvender flybilletterne i korrekt rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Du kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan du ikke kun benytte dig af en hjemrejse.

Du skal have afsluttet eventuelt check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Du er overfor check-in personalet ansvarlig for at gøre opmærksom på dig selv i check-in-køen, hvis du kan forudse, at du ikke kan nå at have afsluttet check-in inden for de oplyste tidspunkter.

Du skal holde dig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere dig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Dette kan gøres gennem NILLES Rejsers samarbejdspartnere på destinationen, hos rejsebureauet eller på luftfartsselskabernes hjemmeside.

Du skal løbende holde dig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for NILLES Rejser kontrol. Du kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende over for NILLES Rejser.

5.5 ORDENSBESTEMMELSER
Du skal rette dig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Du skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at du af NILLES Rejser eller dennes repræsentanter bortvises fra videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er du ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Du er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for kompensation herunder tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

NILLES Rejser er ikke ansvarlig over for offentlig myndighedsudøvelse; herunder - men ikke begrænset til - politiets indgreb/handling over for dig som rejsende i forbindelse med upassende adfærd. Du er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som du eventuelt vil blive påført, ligesom du ikke kan gøre krav gældende over for NILLES Rejser og ikke vil være berettiget til kompensation herunder tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

5.6 MANGLENDE EFTERLEVELSE
Overholder du ikke kravene til pas, visa, øvrige påkrævede dokumenter, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan du ikke gøre krav gældende mod NILLES Rejser, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af dine generelle pligter medfører.

6 ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE
6.1 OVERDRAGELSE AF PAKKEREJSEN
Du kan overdrage rejsen til en anden person, mod ekspeditionsgebyr samt eventuelle omkostninger NILLES Rejser måtte blive pålagt af pakkerejsens underleverandører som følge af overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal gives skriftligt til NILLES Rejser senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at du mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af NILLES Rejser ved aftalens indgåelse anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af NILLES Rejser, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af dine rejsedokumenter.

I den forbindelse henledes din opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter). Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner, gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

6.2 PRISÆNDRINGER
NILLES Rejser kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejser, hvis der
sker ændringer i:

• prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
• skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen,

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris

Ændring

Beregning

Ny pris

3000 DKK

Heraf brændstoftillæg:

200 DKK

Stigning i brændstoftillæg:

50 DKK

Samme fald i brændstoftillæg

200 DKK + 50 DKK

200 DKK + 50 DKK

3.050 DKK

2.950 DKK

3000 DKK

Heraf skatter og afgifter:

500 DKK

Stigning i skatter og afgifter:

100 DKK

Samme fald i skatter og afgifter

500 DKK + 100 DKK

500 DKK + 100 DKK

3.100 DKK

2.900 DKK

Ved ændringer i rejsens pris underretter NILLES Rejser dig om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8% af pakkerejsens pris, vil du være berettiget til at hæve aftalen.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har du ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. NILLES Rejser har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til dig. NILLES Rejser kurssikrer ved fakturering alle solgte rejser, således at du ikke udsættes for en merpris i tilfælde af en valutakursstigning. Dette betyder også, at du ikke kan kræve prisnedsættelse, hvis den aktuelle valutakurs måtte falde.

6.3 DEN REJSENDES ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN
Såfremt du ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal du kontakte NILLES Rejser hurtigst muligt. Hvis det er muligt for NILLES Rejser at ændre pakkerejsen, skal du afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører plus et ændringsgebyr. Det betragtes bl.a. som en ændring, hvis datoer/tidspunkter skal ændres, hvis der justeres på antallet af deltagere, hvis rejseruten ændres, eller der måtte ønskes ændringer i indkvarteringsformen. NILLES Rejser er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt du ønsker at foretage ændringer, som NILLES Rejser ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis du fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af den købte pakkerejse, jf. afsnit 7.2, og dermed blive en ny bestilling.

6.4 NILLES REJSERS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN INDEN PAKKEREJSENS PÅBEGYNDELSE
6.4.1 Uvæsentlige ændringer
NILLES Rejser er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden dit samtykke. Du er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis NILLES Rejser inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser dig om de pågældende ændringer.

6.4.2 Andre ændringer
Hvis NILLES Rejser inden pakkerejsens påbegyndelse enten;
- foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen
- eller ikke kan levere bestemte ydelser, som du har anmodet om, og som NILLES Rejser har accepteret at levere,
- eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%

har du følgende rettigheder:
- du kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i forhold til rejsen,
- eller du kan deltage i en erstatningsrejse, såfremt dette tilbydes af NILLES Rejser.

NILLES Rejser er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til dig og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

NILLES Rejser fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår du skal informere om din beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at du anses for at have accepteret ændringer omfattet af 6.4.2.

Du kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.


7 AFTALENS OPHØR
7.1 FORTRYDELSESRET
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

7.2 AFBESTILLING AF PAKKEREJSEN
7.2.1 Normale afbestillingsvilkår
Medmindre andet er påført på faktura, gælder følgende:

For flyrejser er følgende afbestillingsvilkår gældende:
- Ved afbestilling senest 65 dage før afrejsedagen tilbagebetaler NILLES Rejser dig det allerede betalte beløb med fradrag af et gebyr, der svarer til det betalte depositum samt evt. afbestillingsforsikring, (års)rejseforsikring og andre gebyrer.
- Ved afbestilling senere end 65 dage før afrejsedagen, har NILLES Rejser ret til at beregne sig rejsens fulde pris i afbestillingsgebyr.

For busrejser er følgende afbestillingsvilkår gældende:
- Ved afbestilling senest 46 dage før afrejsedagen tilbagebetaler NILLES Rejser dig det allerede betalte beløb med fradrag af et gebyr, der svarer til det betalte depositum samt evt. afbestillingsforsikring, (års)rejseforsikring og andre gebyrer.
- Ved afbestilling mellem 21 - 45 dage før afrejsedagen, har NILLES Rejser ret til at beregne sig 50% af rejsens fulde pris i afbestillingsgebyr.
- Ved afbestilling 0 - 21 dage før afrejsedagen, har NILLES Rejser ret til at beregne sig rejsens fulde pris i afbestillingsgebyr.

Såfremt hele pakkerejsen eller dele af dennes rejseydelser måtte være behæftet med strengere afbestillingsbetingelser end ovennævnte, vil disse være gældende og blive oplyst på fakturaen.

7.2.2 Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Du kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse umiddelbart inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære
omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til
destinationen.

For at du kan afbestille uden at betale gebyr, skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder gør det umuligt at rejse sikkert til destinationen ud fra en objektiv vurdering; f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Du har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refusion af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra NILLES Rejser.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte til eller burde kende til den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden i øvrigt var almindeligt kendt.

Kan du ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsvilkår, jf. afsnit 7.2.1.

For rundrejser gælder, at du alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Kun hvis denne del udgør en væsentlig del af den samlede pakkerejse, har du ret til at afbestille hele rejsen.

7.2.3 Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr
Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 7.2.1 og 7.2.2 skal ske senest 14 dage efter din afbestilling af pakkerejsen. Såfremt du har betalt via betalingskort, vil beløbet som udgangspunkt blive tilbagebetalt til samme betalingskort.

7.3 OPSIGELSE FRA NILLES REJSER
7.3.1 Opsigelse på grund af manglende tilslutning
Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af NILLES Rejsers udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå hvilket antal deltagere, der minimum skal være tilmeldt, eller en minimumsbelægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt hvor lang tid før afrejse dette antal senest skal være opnået.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan NILLES Rejser ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. NILLES Rejser underretter dig om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end:

- 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
- 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
- 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

Du har ret til fuld refusion af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra NILLES Rejser. NILLES Rejser kan i forbindelse med din ret til refusion også tilbyde dig at deltage i en anden pakkerejse, men er ikke forpligtet hertil. Vælger NILLES Rejser at tilbyde dig anden pakkerejse og ønsker du at deltage i en sådan fremfor at få refunderet rejsens pris, er du forpligtet til at betale prisforskellen, hvis den nye rejse har en højere værdi. Er den nye rejse derimod af en lavere værdi, vil NILLES Rejser tilbagebetale prisforskellen mellem den oprindeligt købte rejse og den nye rejse.

7.3.2 Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder
NILLES Rejser kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis NILLES Rejser er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I dette tilfælde skal NILLES Rejser underrette dig om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Du får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen. Du vil ikke have krav på yderligere erstatning.

8 MANGLER OG REKLAMATION
Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse, undervejs eller på rejsemålet, skal du straks efter konstateringen reklamere over manglen til NILLES Rejsers repræsentant, til hotellet, eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis NILLES Rejsers repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller disse efter din opfattelse ikke afhjælper tilfredsstillende, skal du omgående reklamere direkte til NILLES Rejser. Du kan ikke uden forudgående skriftlig godkendelse fra NILLES Rejser, selv foretage udbedring af en evt. mangel på NILLES Rejsers regning.

Du skal sikre dig, at reklamationen bliver noteret af NILLES Rejsers medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover skal du sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen, så du kan dokumentere, at du har reklameret rettidigt og korrekt.

Undlader du at reklamere som beskrevet ovenfor, kan det have konsekvenser for din ret til efterfølgende at påberåbe dig manglen og opnå kompensation herfor.


9 BEGRÆNSNINGER I NILLES REJSERS ERSTATNINGSANSVAR
Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa- og Montreal-konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

NILLES Rejser begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal-konventionerne (luftbefordring), Athen-konventionen, EU Forordning 392/2009 (befordring til søs), COTIF-konventionen og EU Forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). NILLES Rejsers erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Eventuel erstatning udregnes i SDR (Special Drawing Rights). Den gældende SDR-kurs (XDR) kan ses på www.nationalbanken.dk.

Efter Warszawa- og Montreal-konventionerne er begrænsningerne på den maksimale erstatning sat til:
- Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
- Ved skader, der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
- Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:
- Ved passagerers død eller tilskadekomst: Fra 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
- Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
- Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR - transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
- Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU -forordning 1371/2007 er sat til:
- Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
- Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
- Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
- Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

For så vidt angår bustransport følger begrænsningerne for død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage af Forordning 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder. Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller i andre internationale konventioner, begrænser NILLES Rejser sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

10 FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING
Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af NILLES Rejser - skal fremsættes over for NILLES Rejser inden rimelig tid efter rejsens afslutning. I modsat fald mister du retten til at gøre krav mod NILLES Rejser gældende.

Du kan efter hjemkomst reklamere til NILLES Rejser, Ny Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby, e-mail: nilles@nillesrejser.dk

11 ADGANG TIL MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION
Du skal ved fremsendelsen af din reklamation til NILLES Rejser oplyse, om du også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt du har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har NILLES Rejser ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den du har modtaget fra transportøren.

12 VÆRNETING OG LOVVALG
Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved reklamation til NILLES Rejser eller formidleren, kan du indbringe en klage for reklamation for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st. bygning 91. 2800, Kgs. Lyngby. Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk En klage kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
NILLES Rejsers e-mailadresse er til brug herfor nilles@nillesrejser.dk

NILLES Rejser er - som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, såfremt parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

13 GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN
NILLES Rejser har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st. bygning 91. 2800, Kgs. Lyngby. Registreringsnummer 1046. Oktober 2020

Vær opmærksom på

Bemærk, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter, herunder snitblomster fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat. Reglerne gælder for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen eller som en del af deres personlige bagage. Det gælder ikke bananer, durian, kokos, dadler og ananas. Læs mere på www.lbst.dk


Standardoplysningsskema:
For aftaler om pakkerejser.
Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. NILLES Rejser er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse. NILLES Rejser har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent(e).

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302
• Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
• Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.
• Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
• Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger.
• Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8% af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.
• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
• Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr.
• Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.
• Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
• Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
• Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. NILLES Rejser har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejse Garanti Fonden. Rejsende kan henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed, (Rejse Garanti Fonden, Røgelskær 11, 3.sal, 2840 Holte, telefon: 45878333, cvr: 86484218), hvis de nægtes ydelser som følge af NILLES Rejsers konkurs eller insolvens. Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret: www.retsinformation.dk.

Praktiske oplysninger

Nedenfor kan du se svar på de mest stillede spørgsmål. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, så er vi klar til at hjælpe på mail nilles@nillesrejser.dk eller på 70 21 60 22.

 • Hvem er NILLES Rejser?

  Vi er et nordjysk rejseselskab, som igennem mere end 70 år har specialiseret os i at planlægge og gennemføre oplevelsesrejser for det modne publikum. Vi lægger vægt på personlig service og tryghed før, under og efter rejsen. Læs mere om NILLES Rejser her.

 • Hvem rejser med NILLES Rejser?

  Vores gæster er voksne, rejseglade mennesker i den modne alder. Alle er velkomne, uanset om du rejser alene, med din partner/ven eller i en større gruppe.

 • Hvor mange deltagere er der på hver rejse?

  Det kan variere meget, men der er som regel 25-50 deltagere pr. rejse.

 • Hvor meget skal jeg regne med til ekstra entréer på turen til Nordjylland?

  Sandormen ca. DKK 30, Skagen Museum entré + omvisning ca. DKK 130.

 • Er der rejseleder med på rejsen?

  Med NILLES Rejser er rejselederen med på hele rejsen - fra start til slut, så du er i trygge hænder lige fra rejsens begyndelse til afslutning. Vores rejseledere er prikken over i’et. De er vidt forskellige, men fælles for dem alle er, at de er engagerede og modne mennesker, som brænder for formidling og for at give gæsterne en oplevelse ud over det sædvanlige. Det er din garanti for en god ferie! På flere rejsemål benytter vi også lokale guider, som i de fleste tilfælde er dansktalende. Vores rejseleder og lokalguiden udgør altid et stærkt team.

  Se alle vores rejseledere her

 • hvordan er vejret på i Villajoysa, Costa Blanca

  Costa Blanca (gns): februar-marts 16°-18°

 • Om hotellerne

  Hotellerne på Island er af varierende standard. Veldrevne hoteller i de større byer er af bedre standard end de mere afsidesliggende og enkle hoteller og gæstehuse. Alle værelser er indrettet med bad og toilet. Læs mere om hotellerne på nillesrejser.dk/isl

 • Skal man have pas med til Tyskland?

  Du kræver gyldigt pas at krydse den dansk/tyske grænse. Passet skal være gyldigt i hele rejseperioden. Danske statsborgere kan opholde sig 90 dage i Tyskland uden visum.

 • Hvor er de bedste julemarkeder i Tyskland?

  I Tyskland findes der et hav af julemarkeder, og selv de mindste byer pynter og sætter boder op, når december måned nærmer sig. NILLES arrangerer rejser til en bred vifte af de hyggeligste og mest historiske julemarkeder, som du kan læse mere om på denne side, eller du kan blive inspireret til din næste rejse på denne blog over fem af Tysklands skønneste julemarkeder.

 • Taler tyskerne engelsk?

  Det korte svar er ja. Tyske børn har engelsk i skolen, og særligt i storbyerne har engelsk vundet indpas som andetsprog. Den lidt længere forklaring er dog, at engelsk ikke er nær så udbredt som i eksempelvis Danmark. Amerikanske film bliver stadigvæk dubbet på Tv, og mange tyskere taler meget sjældent engelsk. Men med lidt god vilje og en skøn blanding af tyske og engelske gloser kan man sagtens komme ind på livet af tyskerne og gøre sig forståelig.

 • Hvor lang tid tager det at køre til Tyskland?

  Det kommer jo i sagens natur an på, hvor i det store land man skal hen. Men en god tommelfingerregel er, at byerne i det nordlige Tyskland nås samme dag, hvis vi tager afsted fra morgenstunden, mens byerne længere syd på som oftest kræver en overnatning undervejs. Rejselængde og evt. overnatning undervejs fremgår af de enkelte rejser.

 • Hvor dyrt er der i Tyskland?

  Når du rejser til Tyskland med NILLES, så er transport, overnatning og de fleste måltider med i prisen. Men derfor er det alligevel rart at have en nogenlunde idé om, hvad en øl koster på en café, eller hvad man skal slippe for en burger, hvis den lille sult melder sig.

  Generelt ligger prisniveauet i Tyskland under det danske, og selv i de større byer kan man få en lokal øl på en restaurant til omkring 30 kroner og en Bic Mac på McDonald's til omkring 35 kroner. Derudover er der stadig penge at spare i grænseshoppen, som vi gør holdt i på hjemvejen på de fleste af vores ture til Tyskland.

 • Hvorfor skal man bestille en rejse til Tyskland hos NILLES?

  NILLES har haft rejser til Tyskland på programmet i generationer. Vi kender det store land som få andre rejseselskaber, og vores rejseledere har sammenlagt brugt årevis i det skønne land syd for grænsen.

  Hos NILLES gør vi en dyd ud af arrangere spændende, eventyrlige og frem for alt trygge rejser. Vi har sørger for alt det praktiske, så du kan koncentrere dig om at nyde ferien og dine medrejsende.

  Vi har et bredt udvalg af rejser til Tyskland, og uanset om du vil afsted i kort eller lang tid, er til storby eller natur eller vil rejse sommer eller vinter, så har vi helt sikkert en rejse, der passer til dine behov og ønsker.

 • Hvad kan man lave på en lang bustur?

  Hos NILLES plejer vi altid at sige, at ferien begynder, når du sætter dig ind i bussen. Og selvom de fleste nok ville foretrække en blød hotelseng frem for et blødt bussæde, så står vi ved vores mantra. Det er nemlig i bussen, du lærer dine medrejsende at kende. Det er her, de mange oplevelser bliver fordøjet mellem de forskellige stop. Og det er her, du kan tage dig en velfortjent lur, læse en god bog, strikke et halstørklæde, se en film på iPad'en, eller blot nyde udsigten over landskabet, der glider forbi på den anden side af ruden.

 • Hvor meget skal jeg regne med til ekstra entréer på rejsen til den svenske vestkyst?

  På rejsen vil entréer ca. udgøre 150 svenske kroner

 • Hvor meget skal jeg regne med til ekstra entréer på langtidsferien til Malta?

  Glæd dig til at nyde livet på den skønne ø Malta. Vi har sammensat et spændende program med spændende udflugter og tid til afslapning. Entréer på rejsen udgør ca: Entréer: St. Pauls Katedral €15, Romersk Villa €6, St. Pauls Katakomber €6, Mosta Moske €2. 

 • Hvordan er vejret på Malta?

  Se frem til gennemsnitstemperaturer på ca. 20 - 25 grader. Perfekt vejr til at opleve den historiske ø og til at slappe af på solsengen på det skønne hotel.

 • Kan jeg købe et gavekort til NILLES Rejser?

  Glæd familie og venner med et gavekort fra NILLES Rejser. Vi udsteder gavekort på dét beløb, du ønsker. Ekspeditionen/modtagelse af gavekort må forventes at vare 7-8 arbejdsdage.

  Gavekort kan bestilles her.

 • Deltagerens ansvar

  For at deltage på vores rejser, skal du være selvhjulpen. Rejseleder og chauffør er med for hele gruppens skyld og kan ikke tage sig særligt af enkeltpersoner.

  Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt op på det aftalte påstigningssted eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af manglende eller ugyldigt pas, vil ikke kunne forvente nogen tilbagebetaling. Rejsedeltageren skal rette sig efter chaufførens/rejselederens anvisninger og er ansvarlig for enhver skade forårsaget pga. tilsidesættelse af chaufførens/rejselederens anvisninger.

 • Administrationstillæg

  Der opkræves et obligatorisk administrationstillæg på 65 kr. pr. person. Beløbet dækker bl.a. udvidet ansvarsforsikring samt opretholdelse af databeskyttelsesforordningen af 25. maj 2018.

 • Rejsebureausansvarsforsikring

  NILLES Rejser har tegnet udvidet ansvarsforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring. Alle rejser sælges i henhold til lov om pakkerejser. Dansk ret regulerer ethvert krav, der rejses over for virksomheden. Søgsmål skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.

 • Rejsegarantifonden

  NILLES Rejser er registreret i Rejsegarantifonden nr. 1046 og opfylder alle obligatoriske krav til sikkerhedsstillelse og økonomi. Læs mere om Rejsegarantifonden på deres hjemmeside: rejsegarantifonden.dk

 • Forbehold - generelt

  Vi forbeholder os ret til prisændringer, f.eks. på grund af ændrede moms-, afgifts- og skatteregler, valutakursændringer, brændstoftillæg o.l., samt programændringer som følge af trafikale, vejrlige forhold og andet uden for NILLES kontrol. Det betyder, at opsamling- og eller afstigningssted kan blive ændret. Disse ændringer berettiger ikke til annullering af rejsen. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer samt udsolgte datoer.

 • Privatlivspolitik

  Ved bestilling af rejse oplyser man en række informationer om sig selv, blandt andet e-mail og telefonnummer, så vi kan sende dig rejsebeviset og i øvrigt informere dig om forhold, der påvirker din rejse. Du kan føle dig ganske tryg ved at disse oplysninger fremadrettet vil blive behandlet efter gældende lovgivning. Du kan læse vores privatlivspolitik her.

 • Værd at vide om billeder

  Alle billeder i NILLES’ rejsekataloger, på nillesrejser.dk og på hotellernes hjemmeside er vejledende og kan derfor ikke betragtes som faktuelle billeder af, hvordan hoteller og omgivelser ser ud.

 • Køre- og hviletidsbestemmelser

  De gældende køre- og hviletidsbestemmelser overholdes.

 • Hvordan bestiller jeg min rejse?

  Du kan bestille din rejse døgnet rundt her på hjemmesiden.

  Foretrækker du at tale med os, er du naturligvis altid velkommen til at ringe for at bestille på 70 21 60 22. Du kan se vores åbningstid her. Uanset om du bestiller via telefon eller hjemmeside, sender vi en ordrebekræftelse umiddelbart efter bestillingen. Her kan du læse mere om bl.a. rejsevilkår og betalingsinformation. Ordrebekræftelsen sendes pr. mail med mindre andet er aftalt.

 • Kan jeg købe afbudsrejser hos NILLES Rejser?

  Hos os er du garanteret samme pris på rejsen uanset, hvornår du bestiller. Så bestil roligt rejsen i god tid – den bliver ikke billigere. På vores hjemmeside og i vores rejsekataloger kan du se priserne på vores rejser.

 • Er der bestillingsfrist for rejser hos NILLES Rejser?

  Mange af vores rejser bliver udsolgt forholdsvis hurtigt. Vi anbefaler at bestille rejsen så hurtigt som muligt, så du er sikker på at få en plads.

 • Er prisen angivet pr. person?

  Ja, vores grundpris er angivet pr. person og i delt dobbeltværelse. Rejser du alene, skal du regne med et tillæg for enkeltværelse. Vi har dog enkelte rejser, hvor der ikke er tillæg for enkeltværelse.

 • Er det muligt at bestille enkeltværelse?

  På alle vores rejser har vi et begrænset antal enkeltværelser til rådighed. Oftest skal du påregne et enkeltværelsestillæg. Det kan godt virke uretfærdigt, at det skal være dyrere at rejse alene end at rejse med en ven/partner/ægtefælle, men vi gør, hvad vi kan for at tillægget skal være så lavt som muligt. Enkeltværelserne er i nogle tilfælde små og i andre tilfælde er det dobbeltværelser, som bruges som enkeltværelser. Se mere herom under den aktuelle rejse.

 • Tilbyder NILLES Rejser børnerabat?

  Børnerabat forudsætter at barnet/børnene sover på værelse med 2 voksne. Børn, der opnår børnerabat, kan ikke komme i betragtning til andre rabatter. Forhør gerne om børnerabat.

 • Tilbyder NILLES Rejser tresengsrabat?

  Det vil fremgå af rejsebeskrivelse på det pågældende rejsemål.

 • Tilbyder NILLES Rejser grupperabat?

  Rejser man mere end 8 sammen, giver vi gerne rabat ved samlet tilmelding. Rabattens størrelse vil være afhængig af rejsemål, rejseform og rejsetidspunkt. Der gives ikke grupperabat til børn, der opnår børnerabat. Er du arrangør af en grupperejse for en forening, klub eller et firma? Så kontakt os og få et tilbud på jeres næste rejse på grupperejser@nillesrejser.dk

 • Kan jeg få transporttilskud til påstigningssted/lufthavn?

  Har du mere end 80 kilometer til nærmeste påstigningssted eller afrejselufthavn, giver vi et transporttilskud til din rejse. Vi betaler kr. 1,00 pr. km pr. vej for hver kilometer, du kører ud over de første 50 kilometer. Maksimum f.eks. ved 9 dages busrejse kr. 200,00 pr. person (ved flyrejser er beløbet max. 150,- pr. person). Transporttilskud kan ikke kombineres med andre rabatter.

  Regneeksempel:
  Du har 100 km til nærmeste påstigningssted, og derfor er du berettiget til transporttilskud.

  Sådan beregnes tilskud: (100 km – 50 km) = 50 km à 1 kr = 50 kr. pr. vej. pr. person. Det vil sige, at vi modregner 100,- kr. pr. person.

  Bemærk, at transporttilskud beregnes ud fra den korteste vej og kun til nærmeste påstigningssted eller afrejselufthavn.

 • Hvor kan jeg stige på bussen?

  Vi tilbyder opsamling i eller ved større byer i Nord-, Øst- og Sønderjylland. Mange steder samler vi op ved motorvejen, hvilket giver dig en hurtigere rejse gennem Danmark på vej mod dit feriemål.

  Se vores opsamlingsruter

 • Påstigning – afstigning

  Vi vil gerne samle op i så mange byer som muligt, men vi ønsker samtidig, at opsamlingen og hjemkørslen skal foregå så smidigt og kortvarigt som muligt. Til glæde for de gæster, der står på i yderpunkterne, har vi derfor valgt at placere nogle af påstignings- og afstigningsstederne ved frakørslerne på motorvejen.

  Er der for få tilmeldinger til et på- og afstigningssted, kan vi anvise et alternativt på- og afstigningssted. På- og afstigningstidsplan er vejledende og berettiger ikke til prisreduktion ved forsinkelser eller ændringer. Busskifte i forbindelse med opsamling og hjemkørsel kan forekomme og må forventes. Man bør huske på, at opsamling og hjemkørsel kun gælder busrejser.

 • Kan jeg reservere fast plads i bussen?

  Hos os kan du bestille fast plads i bussen, så du fra starten ved, hvor du skal sidde resten af rejsen.

  Prisen for pladsreservation pr. person er:

  • Bus og flodkrydstogter: DKK 15-25 pr. person/dag. Se mere her
  • Flyrejser: DKK 10-20 pr. person/dag.

  Bestiller du online, kan du selv vælge faste pladser under bestillingen. Du kan også ringe ind at bestille din rejse og lave pladsreservationerne ved samme lejlighed. Det er chaufføren og rejselederen, der anviser pladsen. Bemærk, at reservationen ikke gælder i tilslutningsbusser.

  Der er 4 forskellige bustyper - se nedenfor.

 • Hjemkomsttider på rejsebevis

  Den forventede hjemkomsttid på rejsedeltagerens rejsebevis er med forbehold for trafikforhold, uforudsete hændelser og afvikling af samkørsel på hjemrejse. Rejsearrangør, chauffør og rejseleder kan ikke gøres ansvarlig for forsinket fremmøde til færge, tog mv.

 • Flytider og ændringer

  De flytider, som fremgår af din ordrebekræftelse, er baseret på foreløbig bekræftelse fra flyselskabet. Det er vigtigt, at du er forberedt på, at afgangstider og ruter kan blive ændret – det er desværre uden for NILLES Rejsers kontrol.

  Vær opmærksom på, at programmet også er vejledende og at ændringer kan forekomme.

 • Kan jeg reservere sæde på flyet?

  På nogle af vores flyrejser er det muligt at reservere siddepladser i flyet. Det vil fremgå af rejsen. Er du i en situation, hvor du behøver en speciel siddeplads, så kontakt os og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe.

 • Er der regler for håndbagage på flyrejsen?

  På flyrejsen kan vægten af tilladt håndbagage variere fra selskab til selskab. Tilladt vægt og størrelse for håndbagagen fremgår af den praktiske information, som vi sender til dig 6-8 dage inden afrejse.

 • Sælger NILLES Rejser afbestillings- og rejseforsikring?

  Hos NILLES Rejser kan vi hjælpe dig med at tegne både årsrejseforsikring og årsafbestillingsforsikring, og såfremt dette ønskes, er prisen herfor et tillæg på vores rejser. Læs mere om rejseforsikring her.

  For alle former for udlandsrejser anbefaler vi en rejseforsikring, idet hjemtransport siden 2008 ikke har været dækket af den offentlige sundhedssikring i Danmark. Hertil kommer at en rejseforsikring ALTID er nødvendig ved rejser uden for EU/EØS eller uden for Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, da man ellers ingen dækning har, hvis uheldet er ude.

  Efter d. 1. august 2014 skal man ALTID medbringe det blå sundhedskort ved rejser inden for EU/EØS eller i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det blå sundhedskort dækker ikke hjemtransport og evt. behandling på private hospitaler/klinikker, men giver ret til offentlig behandling svarende til den behandling, som gives til borgerne i det pågældende land. Egenbetaling kan derfor forekomme. Evt. behandling på privathospital/klinik samt inddækning af mulig egenbetaling kan sikres ved at tegne en rejseforsikring.

  NILLES Rejser anbefaler altid, at man har en rejseforsikring og vi samarbejder på området med Gouda. Har man tegnet rejseforsikring hos Gouda, er det ikke længere et automatisk krav, at ældre over 70 år skal indhente et forhåndstilsagn eller lægeerklæring. Man skal have et tilsagn, hvis man lider af en alvorlig kronisk lidelse og inden for 2 måneder før afrejse har været hospitalsindlagt, vurderet eller behandlet af læge eller fået ændret sin medicinering. Kontakt Gouda på 88 20 88 20, hvis der er spørgsmål herom.

  Samme betingelser omkring 70 år/kroniske lidelser m.m. gør sig ofte gældende hos andre rejseforsikringer. Derfor henstiller vi, at du undersøger sagen hos sit forsikringsselskab for at imødegå ubehagelige overraskelser på rejsen.

  Tegnes en årsafbestillingsforsikring igennem os, er der tre forskellige dækningssumme: 10.000 kr., i årlig dækning i EU/EØS og udvidet Europa, og 20.000 kr. eller 30.000 kr. i dækningssum på en årsafbestillingsforsikring med dækning der omfatter Verden.

  Husk:
  1. At du er berettiget til ydelser i henhold til Sundhedsloven.
  2. Når du rejser til EU/EØS-lande, skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort.
  3. Lider du af en kronisk sygdom, kan der opstå situationer, hvor du muligvis ikke er dækket.
  Hos Gouda kan du søge en forhåndsvurdering, hvor du vil modtage detaljer om evt. dispensation og dækning.

  Det blå og det gule sygesikring
  Når du rejser i EU, bør du medbringe det blå sygesikring til evt. behandling af sygdom på offentlige behandlingsinstitutioner i EU, da det gule sygesikring og dermed den offentlige rejsesygesikring ikke længere er gældende. Egenbetaling kan forekomme på få offentlige hospitaler i EU. Du kan bestille det blå sygesikring på www.borger.dk.

  For at kunne være dækket af en forsikring gennem Gouda, kræver det, at du har det gule sygesikringsbevis. Er du bosat uden for Danmark, må vi bede dig kontakte Gouda for mere information.

 • Er der tilmeldingsfrist for ekstra udflugter i programmet?

  Nogle af vores udflugter kræver, at du tilmelder dig ved bestilling af rejsen. Regler vil fremgå af rejsebeskrivelsen her på hjemmesiden.

 • Jeg har bestilt rejse men ikke modtaget ordrebekræftelse

  Uanset om du bestiller via telefon eller hjemmeside, sender vi en ordrebekræftelse umiddelbart efter bestillingen. Her kan du læse mere om bl.a. rejsevilkår og betalingsinformation. Ordrebekræftelsen sendes pr. mail med mindre andet er aftalt. Har du ikke modtaget denne, er det en god ide at tjekke dit spamfilter (uønsket post). Ligger mailen ikke der, skal du kontakte os.

 • Hvornår og hvordan skal rejsen betales?

  For bus- og flyrejser skal 20 % af rejsens beløb betales senest 8 dage efter bestilling. For krydstogter skal 30 % af rejsens pris betales senest 8 dage efter bestilling. Restbeløbet for busrejser skal betales senest 36 dage før afrejse. For musik- og koncertrejser skal restbeløbet betales senest 54 dage før afrejse. For fly- og krydstogter skal restbeløbet betales senest 72 dage før afrejse.

  Betaling af depositum og restbeløb kan foretages via betalings-ID, som anført på rejsebeviset, eller beløbet kan indbetales via "Min Side" her på hjemmesiden.

  Læs mere om betaling her

 • Kan jeg ombooke min rejse?

  Det er muligt at ændre afrejsedato eller rejsemål uden yderligere omkostning ved ombooking til samme kategori i igangværende sæson.

  Afhængigt af rejsetypen, skal du være opmærksom på følgende:
  - For busrejser af 3-5 dages varighed, skal forespørgslen sendes til Nilles senest 60 dage før afrejsedatoen.
  - For busrejser af 6-10 dages varighed skal forespørgslen sendes til Nilles senest 90 dage før afrejsedatoen. Det samme gør sig gældende for musik- og koncertrejser.
  - For busrejser af 11-15 dages varighed, samt fly- og krydstogtrejser, skal forespørgslen sendes senest 95 dage før afrejsedatoen.

  Evt. yderligere ændringer pålægges gebyr.

 • Hvordan er reglerne for afbestilling?

  Afbestillingsforsikring kan kun tegnes samtidig med bestilling og betales sammen med depositum. Ved afbestilling af en rejse tilbageholdes pr. person.

  Se reglerne her

 • Jeg står på venteliste. Hvornår får jeg besked, om jeg får plads?

  Det er uforpligtende og gratis at stå på venteliste. Hvis der kommer afbud, ringer vi til dig med det samme, hvis du står øverst på ventelisten. Det er i sagens natur umuligt for os at oplyse, hvor stor sandsynligheden er for, at du får plads. Hvis du ønsker at blive slettet af ventelisten, vil vi bede dig kontakte os. Bemærk, at vi ikke sender bekræftelse ud på, at du har registreret dig en venteliste.

 • Hvordan pakker jeg min medicin og kræves der dokumentation?

  Tjek med dit apotek, hvis du er i tvivl om, hvilke regler som gælder, når du skal medbringe medicin til udlandet. Læs om regler for pillepas på apoteket.dk. Sørg for at pakke al livsnødvendig medicin i håndbagagen i tilfælde af, at din indcheckede bagage bliver forsinket.

 • Skal jeg have pas med?

  Vi anbefaler, at du har gyldigt rejsepas med. Vær opmærksom på, at der på visse rejsemål kræves, at passet er gyldigt mere end 6 måneder. På flyrejser skal navne på rejsebevis være identiske med navnene i passet. Ændring af navne mindre end 30 dage før afrejse pålægges gebyr, jf. det pågældende flyselskabs bestemmelser.

  Opbevar altid dit pas et sikkert sted og sørg for at det ikke bliver beskadiget. Husk at have passet på dig eller i håndbagagen, ikke i indchecket bagage. På hotellet anbefaler vi, at du opbevarer det i safety boksen.

 • Hvornår modtager jeg rejsedokumenterne?

  Alle vores rejsende vil få tilsendt flybilletter og yderligere information rejsen 6-8 dage inden afrejse. Her kan du blandt andet se, hvem der er rejseleder på turen.

 • Hvor meget bagage må jeg have med?

  Enhver rejsedeltager er selv ansvarlig for sin egen bagage. Husk at medbringe de ting, som du skal bruge undervejs, i håndbagagen. På rejser med mellemovernatning kan man evt. pakke en lille håndtaske, så man ikke behøver at tage sin kuffert med ind på overnatningshotellet. Hvis der medbringes rollator, ønskes dette oplyst af hensyn til bagageplads.

  Maksimal vægt pr. kuffert er 20 kg (bus + flodkrydstogter). På de fleste flyrejser må du have 1 kuffert med på max. 20 kg. pr. rejsedeltager, men der kan være varierende vægtgrænser fra flyselskab til flyselskab. Vi sender praktisk information med bl.a. bagageregler 6-8 dage inden afrejse.

  Husk at mærke al bagage med navn, adresse og tlf.nr. Kuffertmærker udleveres på rejsen (bus + flodkrydstogter). NILLES Rejser er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har allergi?

  Det er vigtigt, at du oplyser evt. allergier eller madintolerance ved bestilling. Vi kan ikke garantere, at du får nøjagtig den mad, du ønsker, men vi gør vores bedste. Vi kan dog ikke garantere, at man kan få specialkost på spisestederne.

 • Hvad gør jeg i evt. nødsituation på rejsen eller lige før afrejse?

  Hvis der opstår en nødsituation, kan du kontakte os på telefon i Danmark. Vores nødtelefon er bemandet hele døgnet – men kun for nødstilfælde. I åbningstiden kan du kontakte os på 70 21 60 22. Uden for åbningstid oplyser telefonsvareren nummeret på vores nødtelefon.

  Er situationen ikke akut, beder vi dig kontakte vores rejseleder eller ringe på vores hovednummer i åbningstiden. Du kan også sende os en mail på nilles@nillesrejser.dk, som er betjent mandag til fredag i kontorets åbningstid.

 • Er entréer til udflugtsmål inkluderet i prisen?

  På alle rejser med NILLES kan du se frem til inkluderede udflugter og oplevelser, der giver større indsigt i rejsemålet og minder for livet. Men det er ikke alle, der vil på museum, og derfor er ikke alle entréer inkluderet. Hvilke der er inkluderet fremgår af rejsebeskrivelsen på det pågældende rejsemål.

 • Bliver der serveret mad ombord på flyet?

  Det afhænger af flyselskabet og længden på rejsen. Se mere i rejsebeskrivelsen og i den praktiske information, som vi udsender 6-8 dage inden afrejse.

 • Bliver der serveret mad på ud- og hjemrejser ved busrejser?

  Det er en fast tradition hos NILLES Rejser at vi så ofte, som det lader sig gøre på udrejsen og hjemrejsen, har inkluderet forplejning på rejsen i prisen. Det betyder, at du ikke skal ind at stå i kø efter maden på en rasteplads eller cafeteria, for vi har bestilt maden hjemmefra. På spisestederne kan du naturligvis benytte toiletforholdene gratis. Det kan ikke altid forventes, at der kan være special kost tilrådighed såfremt der er allegener eller andet. Se mere i rejsebeskrivelsen for den pågældende rejse.

 • Skal jeg have kontanter med på turen?

  Vi anbefaler at du har kontanter med i den lokale valuta. Ellers anbefaler vi internationale kreditkort, gerne både f. eks VISA og MasterCard. Husk at der er begrænset erstatning fra forsikringsselskabet ved tyveri eller tab af kontanter.

 • Kuffertmærker

  Vi anbefaler at du sætter kuffertmærke på din bagage med navn, adresse og mobiltelefonnummer. På busrejser, flyrejser med bus hjem, flodkrydstogter og lignende, hvor rejsen foregår med bus, udleverer vi et NILLES kuffertmærke undervejs på rejsen. På flyrejser udleverer vi ikke kuffertmærker, men det vil være muligt at tage kuffertmærker i lufthavnen.

 • Forbehold flodkrydstogter

  Ændringer i vandstanden på floderne efter afrejse fra Danmark kan i enkelte tilfælde gøre sejlads på floderne umulig. Således kan sejlads på floderne og overnatning på skibet helt eller delvist erstattes med hhv. buskørsel til besøgssteder og seværdigheder samt overnatning på hotel. Ændring af anløbshavn kan ligeledes forekomme. Denne ændring giver ikke ret til efterfølgende kompensation.

 • Min bagage er ikke kommet frem, hvad gør jeg?

  Hvis din bagage ikke når frem eller bliver beskadiget under flytransporten, skal dette meddeles til det aktuelle flyselskab umiddelbart efter ankomst. Vær opmærksom på at rejseforsikringen normalt ikke dækker almindelig slitage på bagage (på fly, bus eller lignende).

 • Hvordan er standarden for indkvartering?

  Når vi vælger hoteller, lægger vi vægt på hotellets standard, atmosfære og beliggenhed. Vores hoteller er normalt 3- og 4 stjernes hoteller, men det går vi ikke så meget op i, hvis hotellet er rigtigt. På nogle destinationer kan værelsernes størrelse være forskellige, og det samme gælder standarden og beliggenheden. Vær opmærksom på at enkeltværelser kan være mindre og enklere indrettet end dobbeltværelser.

  Vær også opmærksom på, at vi ikke kan sælge 1/2 dobbeltværelser og/eller 1/2 dobbeltkabiner. Derfor vil 1/2 dobbeltværelse eller 1/2 dobbeltkabine blive booket som enkeltværelse og/eller enkeltkabine mod tillæg. Som udgangspunkt er alle værelser røgfrie. Specielle ønsker omkring værelsesbestilling må ikke forventes indfriet, men opfyldes hvis muligt.

 • Vejr og klima

  Tjek hvordan vejret er på dmi.dk eller yr.no.

 • Bus på flyrejser

  På mange rejsemål med fly benytter vi lokale busfirmaer. Bussens indretning og standard kan variere og forekomme lavere end på øvrige rejsemål.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt noget i lufthavnen?

  Har du glemt noget i lufthavnene eller på flyet, skal du kontakte lufthavnens «Lost and found», som findes i alle lufthavne.

 • Glemte ting

  I begrænset omfang vil der straks efter rejsens afslutning være mulighed for at efterlyse bortkomne eller glemte ting. Efterlysning kan kun ske i kontorets åbningstid. Gebyr for efterlysning og fremsendelse andrager kr. 80,00 + forsendelsesomkostninger.

 • Hvordan kan jeg give feedback på den gennemførte rejse?

  Inden for en uge efter hjemkomst sender vi et elektronisk spørgeskema via mail. Det er vigtigt for os at vide, hvad der var godt og hvad vi kan gøre bedre. Derfor håber vi, at du tager dig tid til at besvare spørgsmålene.

  Bemærk, at vi ikke betragter dine svar og kommentarer på spørgeskemaet som reklamationer, som kræver sagsbehandling. Hvis du har mere input, er du velkommen til at sende os en mail på nilles@nillesrejser.dk

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er tilfreds med rejsen?

  Reklamationer meddeles straks til rejselederen/guiden eller chaufføren på rejsen. Rejselederen eller chaufføren vil straks forsøge at udbedre skaden. Hvis problemet ikke bliver løst på tilfredsstillende vis på stedet, er du velkommen til at sende en skriftlig klage til NILLES Rejser senest 14 dage efter hjemkomst. Alle henvendelser vil blive behandlet inden for fire uger. Behold kvitteringer og rejsebevis, så det er nemmere at sende en reklamation til os efter hjemkomst.

Få nyhederne først
Få nyhederne først

Vær først med de seneste nyheder og få rejsetips og inspiration. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag hver måned i konkurrencen om 1.000 kr. at købe rejse for.

Vi svarer som regel indenfor 24 timer (hverdage)
 • Danmarks bedste rejsearrangør 2019
 • Kvalitetsrejser
  i trygge rammer
 • Altid med erfaren
  dansk rejseleder
 • Sammen om
  nye oplevelser
7021 6022Se åbningstider
Luk menu